Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Cele

Cele statutowe Stowarzyszenia EKOS

  • kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji
  • podejmowanie inicjatyw, interwencji i działań na rzecz tworzenia i przestrzegania prawa w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, ochrony zdrowia społeczeństwa oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywizacji społecznej mieszkańców i organizacji
  • tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami celem upowszechnienia idei nowatorstwa pedagogicznego
  • pobudzanie nowatorstwa, stosowanie motywacji moralnych i materialnych służąc radą tym, którzy projektują i wdrażają w praktyce szkolnej innowacje edukacyjne w aspekcie pełnego rozwoju osobowego wychowanków
  • powszechna edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.