Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS z siedzibą w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz
  • Osoby, których dane dotyczą mają obowiązek zgłaszania do inspektora naruszeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w działaniach Stowarzyszenia EKOS określonego w statucie.
  • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika projektu lub konkursu.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane w działaniach Stowarzyszenia EKOS.
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działania, w których bierze Pani/Pan udział lub do momentu odwołania zgody.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, dostępu do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
  • Wyniki działań Stowarzyszenia będą ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia EKOS.