Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Sprawozdania za 2021 rok

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział 11, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

W roku 2021 trwał nadal stan epidemii wirusa SARS-COV-2. W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz obowiązującymi zarządzeniami Ministerstwa, Politechniki i samorządów lokalnych w warunkach sanitarnych wbrew naszym wcześniejszym założeniem i nadziejom, brak było możliwości prowadzenia stacjonarnych działań. Stowarzyszenie zgodnie z rozdziałem li, pkt 8 Statutu Stowarzyszenia osiągało swoje cele częściowo.