Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKOLOGII HUMANISTYCZNEJ ?EKOS? W SUŁOWIE W 2014 ROKU

Sułów, dnia 28 kwietnia 2015

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:
1. Krystyna Gans – prezes
2. Krystyna Piosik – wiceprezes
3. Mariusz Bilski – sekretarz
4. Mirosława Baczkowska-Milian – skarbnik
5. Janina Krystek – członek

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzili:
1. Ilona Kocel
2. Barbara Podedworna

Działalność Stowarzyszenia opierała się na celach i sposobach działania zawartych w Statucie Stowarzyszenia. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej wg założenia, że jakość życia zależy od racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji (Statut Stowarzyszenia: rozdział II, punkt 7 a, b, c, d, e, f).

 

W okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014 roku Stowarzyszenie osiągało swoje cele zgodnie z rozdziałem II, pkt 8 Statutu Stowarzyszenia poprzez następujące przedsięwzięcia:

I) prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” pod patronatem Sekcji Dydaktyki Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego i przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej dla uczniów Gimnazjów i liceów
z Wrocławia i regionu dolnośląskiego.
W ramach projektu zorganizowano:
1) sesję posterową i multimedialną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;

2) wycieczkę dydaktyczną do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy dla uczniów wyróżniających się w projekcie „Młody Chemik Eksperymentuje”, w której uczestniczyło łącznie 50 uczniów i opiekunów. Uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych tj. wysłuchali 2 wykładów na temat energii jądrowej i zwiedzali reaktor atomowy „Maria”;

3) IX Powiatowy Konkurs Chemiczny pt. „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie w dniu 05.02.2014r. przy współpracy Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCH, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Gimnazjum w Sułowie, w którym uczestniczyło 19 uczniów z 3 szkół (10 dziewcząt, 9 chłopców);
a) warsztaty dla nauczycieli „Praca na platformie WSiP-Net” – mgr inż. Krystyna Piosik;
b) warsztaty dla uczniów ze szkół powiatu milickiego – zadania laboratoryjne
– prof. dr hab. Leszek Rycerz, PWr, dr Krystyna Chmieleńska, Uwr.

4) przygotowanie i przeprowadzenie przy współpracy Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCh i Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w dniu 08.03. i 22.03.2014 dwuetapowego VII Regionalnego Konkursu Chemicznego pt. „Młody Chemik Eksperymentuje” w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej dla uczniów zainteresowanych chemią na poziomie gimnazjalnym, podczas którego:
a) wygłoszono wykład „O powstawaniu minerałów” – prof. Antoni Muszer, Uniwersytet Wrocławski,
b) wygłoszono wykład „Na pograniczu chemii i biologii – fakty i mity” – prof. Zbigniew Dobrzański, UP Wrocław
c) zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli „Identyfikacja tworzyw sztucznych” – dr inż. Andrzej Puszyński, SITPChem Wrocław
d) zorganizowano warsztaty dla nauczycieli „Płaszczyzny współpracy między uczelnią a szkołami gimnazjalnymi” – mgr inż. Krystyna Piosik.

5) zorganizowanie warsztatów edukacyjnych „Naukowy weekend w Dolinie Baryczy” dla gimnazjalistów – uczestników projektu MCE w dniach 31.05.2014 – 01.06.2014 w Sułowie k/Milicza.

6) zorganizowanie uroczystego podsumowania zajęć laboratoryjnych i konferencji naukowej z udziałem władz uczelni, przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów w dniu 13.06.2014 na Wydziale Chemicznym PWr;
a) wygłoszono wykład „Granice chemii, czyli o zajęciach chemika” – prof. Ludwik Komorowski, Wydział Chemiczny PWr,
b) wygłoszono wykład „Miejsce i osiągnięcia naukowe Politechniki Wrocławskiej” – prof. Jerzy Walendziewski, prorektor PWr,
c) wygłoszono wykład „Jak osiągnąć sukces” – Krystyna Gans, Prezes Stowarzyszenia EKOS, Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCh.
d) Zorganizowano sesję posterową – prezentacja publiczna najlepszych prac uczniowskich.

7) udział młodzieży – wyróżnionych uczestników projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” w IV Ogólnopolskim „Forum Młodych Chemików” – Warszawa, 04-07.09.2014.

8) zorganizowanie Konferencji Naukowej i uroczystego podsumowania 27. edycji projektu „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie k/Milicza w dniu 28.10.2014.
a) wygłoszono wykład „O powstawaniu minerałów” – dr Magdalena Duchnowska, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
b) wygłoszono wykład „Miedź w Chile” – dr inż. Tomasz Chmielewski, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,
c) wygłoszono prezentację „Młody Chemik Eksperymentuje na PWr – efekty i korzyści dla uczestników” – mgr Krystyna Gans, Prezes Stowarzyszenia EKOS, Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCh,
d) zorganizowano Ścieżkę przyrodniczą „Nad Stawami w Grabownicy i Stawnie” – dr Włodzimierz Ranoszek.

II) udział przedstawicieli Stowarzyszenia EKOS w konferencjach:
1) Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Częstochowie – wrzesień 2014;

2) zorganizowane przez Gminę Milicz konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Milicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego planowanego na rok 2015 – Krystyna Piosik, 24.11.2014 r.

3) „Konferencja informacyjno-naukowa podsumowująca działanie Klastra Produktu Lokalnego Doliny Baryczy i Wzgórz Trzebnickich” – Krystyna Gans, 26.11.2014.

4) IV Milickie Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego – Krystyna Piosik, 28.11.2014.

III) współpraca:
1) z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie w ramach projektu edukacyjnego „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii” w formie przygotowania i przeprowadzenia pokazów eksperymentów chemicznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych;

2) z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie przy współudziale finansowym Gminy Milicz, Starostwa Powiatowego w Miliczu oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy realizacji projektów:
a) „Nasza Ziemia – czysta ziemia” – 01.04.2014 – 30.06.2014r. – 1080 PLN (Gmina Milicz);
b) XI Sympozjum naukowe „Postawy proekologiczne – nowe wyzwania i możliwości” – 01.05.2014 – 30.11.2014 r. – 3500 PLN (Gmina Milicz), 500 PLN (Powiat Milicki);
c) „W hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II”, 01.03.2014 – 30.06.2014., 350 PLN (Gmina Milicz);
d) „Misterium Chleba”, 01.03.2014 – 30.06.2014., 350 PLN (Gmina Milicz);
e) Dzień Dziecka na sportowo i kolorowo”, 1000 PLN (Gmina Milicz);
f) „Warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy”, 19.08.2014 – 31.10.2014., 6000 PLN (Urząd Marszałkowski);
g) „Młody Chemik Eksperymentuje” współfinansowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej i KGHM Fundacja Polska Miedź SA.

3) współpraca z innymi organizacjami:
a) Polskie Towarzystwo Chemiczne – Oddział Wrocławski,
b) Stowarzyszenie „Salezjańska Organizacja Sportowa Salos Avanti Sułów”,
c) Komitet Okręgowy Olimpiady Chemicznej,
d) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

4) współpraca ze szkołami, uczelniami wyższymi, organami samorządowymi:
a) Szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne
b) Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
c) Politechnika Wrocławska
d) Uniwersytet Wrocławski
e) Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
f) Starostwo Powiatowe w Miliczu
g) Dolnośląski Urząd Marszałkowski
h) Urząd Gminy Milicz

IV) przygotowanie sprawozdań:
1) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 r. – SOF-1 do Głównego Urzędu Statystycznego;
2) sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego;
3) Roczne Sprawozdanie Merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego.

V) Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w swoich działaniach informacyjno-reklamowych w Internecie i wydawnictwach okolicznościowych dbało o wizerunek: Wydziału Chemicznego PWr, Fundacji Polska Miedź SA, Gminy Milicz, Starostwa Powiatowego w Miliczu, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

VI) W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia „EKOS”.

mgr inż. Krystyna Piosik
Wiceprezes
Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej
EKOS