Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO „MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE”

logo ekosLogo PWr 150zgorzelec lologo mche

ZGORZELEC - ROK SZKOLNY 2018/2019

(Regulamin w formacie pdf)

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7, 8 i klas gimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
i Dyrektora Łużyckiej Szkoły Podstawowej przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”.

3. Cele konkursu:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem i pogłębianie ich wiedzy chemicznej,

- doskonalenie umiejętności:

a) obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzegania czynników wpływających na przebieg reakcji chemicznych w środowisku przyrodniczym,

b) określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym w powiązaniu z ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,

c) odczytywania informacji z różnych źródeł, ich analizy i przetwarzania,

d) dostrzegania użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym dla dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska przyrodniczego,

e) stosowania zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do:

- formułowania problemów badawczych i hipotez,

- planowania, przeprowadzenia i dokumentowania obserwacji i pomiarów z doświadczeń i eksperymentów,

- analizowania i interpretowania danych uzyskanych w wyniku eksperymentu,

- opracowania wyników oraz przedstawienia ich w różnorodnej formie,

- formułowania wniosków, uogólnień na podstawie dostrzeżonych zależności.

 

4. Udział w konkursie ma charakter indywidualny i dobrowolny.

5. Konkurs należy do kategorii wiedzy przedmiotowej z chemii w integracji z innymi przedmiotami przyrodniczymi oraz edukacją ekologiczną i prozdrowotną.

6. Tematem wiodącym konkursu są „Reakcje chemiczne w roztworach wodnych”.

7. Zakres tematyczny konkursu

Uczeń powinien:

a. wykazać się wiedzą chemiczną określoną w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjum, Szkoły Podstawowej,

b. umieć dostrzegać, opisywać, wyjaśniać zjawiska i procesy chemiczne zachodzące w przyrodzie,

c. wskazywać związki między budową materii, chemicznymi i fizycznymi właściwościami substancji,

a ich zastosowaniem i wpływem na środowisko,

d. znać molową charakterystykę równań reakcji chemicznych i obliczeń opartych na masie atomowej, cząsteczkowej, molowej, definicji mola, objętości molowej gazów oraz stężenia molowego i procentowego,

e. umieć korzystać z różnych źródeł informacji: układu okresowego pierwiastków, tablicy rozpuszczalności, tabel i wykresów.

8. Literatura

W przygotowaniu uczniów do konkursu mogą być przydatne następujące pozycje:

1) Podręczniki do chemii do gimnazjum;

2) K. Pazdro, M. Koszmider, ABC chemii zbiór zadań dla gimnazjalistów

3) K. Pazdro, Repetytorium z chemii;

4) K. Pazdro, Zadania od łatwych do trudnych;

5) A. Rygielska, Zadania dla uczestników konkursów chemicznych;

6) Inne dostępne źródła dla gimnazjalistów;

7) M. Stankiewicz, M Wawrzyniak-Kulczyk, Poznaj, zbadaj, chroń środowisko, w którym żyjesz;

8) Inne dostępne publikacje związane z ochroną i kształtowaniem Środowiska.

9. Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie z powiatu zgorzeleckiego.

10. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego.

11. Etap szkolny

O charakterze eliminacji szkolnej decyduje komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły, która zgłasza: 2-6 laureatów eliminacji szkolnych; po uzgodnieniu z organizatorem konkursu dana szkoła może zgłosić większą liczbę uczestników.

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 29 marca 2019 r. na adres Organizatora:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
ul. Partyzantów 4,
59-900 Zgorzelec
z dopiskiem: V Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik  Eksperymentuje”.

Kontakt i informacje: mgr Renata Rak, tel. /faks: 75 77 525 12

12. Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 11.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, ul. Partyzantów 4.

Etap powiatowy składa się z testu z zakresu wiedzy chemicznej w integracji z innymi przedmiotami przyrodniczymi oraz ekologią. Czas trwania 90 minut.

13. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem
konkursu.

14. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców i uczniów biorących udział w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zbierania i przechowywania oświadczeń rodziców i uczestników do celów związanych z udziałem uczniów w V Powiatowym Konkursie Chemicznym „Młody Chemik Eksperymentuje” w roku szkolnym
2018/2019 (załącznik 1, 2, 3, 4).

15. Każdy uczestnik powinien być wyposażony we własne przybory do pisania i kalkulator.

16. Powołana Komisja oceni prace uczestników i ogłosi wyniki w dniu konkursu (25.04.2019 r.).

17. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy a zdobywcy I, II, III miejsca cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Bogatynia, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

18. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (www.lo.zgorzelec.org) oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” (www.ekos-sulow.org.pl).

ORGANIZATORZY