Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

Projekt "SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

Stowarzyszenie EKOS Partnerem Gminy Milicz w realizacji projektu "SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe"

2017-09-01 - 2019-06-30

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja . Numer i nazwa Działania:10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej . Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Czytaj więcej...