Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

VIII Sympozjum - Chemia życia codziennego

VIII Sympozjum nt. postaw proekologicznych odbyło się akurat w pięćsetną rocznicę pierwszego druku najstarszej polskiej pieśni religijnej Bogurodzicy.

W sercu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, tj. w staropolskim Sułowie, na VIII Sympozjum obradowało 260 osób z całej Polski różnej profesji, w tym bardzo wiele młodzieży. Na sali znaleźli się sułowianie i miliczanie, na czele z Panią Burmistrz Milicza – mgr Jadwigą Miłkowską, która w pięknych słowach otworzyła tę konferencję. Ona też jest autorką przesłania, iż „im bardziej będziemy dzieciom zwracać uwagę na piękno, które nas otacza, tym szybciej nauczymy je kochać Ojczyznę”.

Otóż dwie chemiczki, dwie Krystyny (mgr Krystyna Gans – przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej PTCh we Wrocławiu i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS oraz mgr Krystyna Piosik – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie) trafiły „w dziesiątkę” organizując 8 lat temu, w 1999 roku, w Sułowie konferencję naukowo – metodyczną w formie sympozjum. I tak to się zaczęło...

Sympozja te odbywają się co roku, w ostatnią sobotę września i skupiają coraz więcej nauczycieli szkół średnich i wyższych z całej Polski, zainteresowanych ochroną środowiska i kształtowaniem postaw prośrodowiskowych. Mogą oni przy okazji podziwiać najcenniejszy w Europie rezerwat ornitologiczny „Stawy Milickie”, gdzie żyje m.in. 270 gatunków ptaków, 52 gatunki ssaków, 31 gatunków ryb i 42 gatunki roślin chronionych.

Zebrani wysłuchali 4 krótkich, ale głębokich w treści wykładów, a to: ks. prof. dr hab. Romana Rogowskiego z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu– o etyce codziennej, prof. dr hab. Jadwigi Sołoducho z Politechniki Wrocławskiej – o fitoterapii, dr hab. inż. Piotra Dobryszyckiego z Politechniki Wrocławskiej – o zapachach i prof. dr hab. Hanny Gulińskiej z UAM w Poznaniu – o eksperymencie chemicznym. Następnie 18 uczestników konferencji prezentowało swoje przemyślenia i osiągnięcia naukowo – metodyczne na sesji posterowej.

Po obiedzie odbyły się warsztaty na pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych ścieżkach edukacyjnych. Po wykonaniu zadań na ścieżkach, na uczestników czekała kolacja połączona z degustacją karpia i zdrowej żywności.

Na zakończenie podsumowano obrady, rozdano nagrody za najlepsze postery oraz nagrody dla młodzieży za wybitne prace w programie GLOBE i konkursie na plakat „Chemia życia codziennego”.

Koncert chóru „Polifonia Sułów”, zespołu wokalno – instrumentalnego z Mstowa k/ Częstochowy oraz młodzieży z Gimnazjum w Sułowie zakończył VIII Sympozjum.

Gratuluję wzorowej i perfekcyjnej organizacji, ciekawych wykładów, interesujących dyskusji oraz serdecznej, życzliwej atmosfery, tudzież podziwiam harmonijną współpracę Nauczycieli i Uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II z personelem technicznym, rodzicami oraz okolicznymi mieszkańcami.

Żywię nadzieję, że Materiały te będą nie tylko pamiątką miłego i pouczającego pobytu w gościnnym Sułowie, ale także cenną pomocą dydaktyczną  i zachętą dla Nauczycieli i Dyrektorów Szkół do podejmowania działań społecznych ubogacających życie w swoich małych ojczyznach i chroniących miejscowe bogactwa przyrody.

Natalia Wanda Skinder

   

IX Sympozjum - Ekoenergetyka - dziś i jutro, tendencje rozwoju

Sympozja nt. .Postaw proekologicznych u progu XXI wieku. rozpoczęły się w roku 1999. Odbywały się corocznie w ostatnie soboty wrze.nia. I oto mamy już IX spotkanie naukowe.

Liczba .dziewięć. ma wyd.więk magiczny. W starożytnym Egipcie .9. oznaczała koniec jakiego. cyklu i początek następnego. A zatem .9. jest jak gdyby przedziałem rozgraniczającym. Czy tak się stało w przypadku IX Sympozjum w Sułowie?

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była .Ekoenergetyka . dzi. i jutro, tendencje rozwoju.. Zatem w Materiałach znajdują się artykuły o promieniowaniu jonizującym, bezpieczeństwie energetycznym, o bezinwestycyjnym oszczędzaniu energii, o biopaliwach itp. W czę.ci filozoficznej Sympozjum w tym rokudyskutowano o etyce mediów i stąd artykuł .Jak budzić ekologiczne sumienie?

Pojęcie .ekologicznego sumienia. wprowadzone przez prof. Aleksandrowicza próbowała wyja.nić Magdalena Bajer, ukazując procesy kształtowania się ekologicznych postaw ludzi mediów na przestrzeni lat i na tle sytuacji politycznej kraju. Autorka zwróciła uwagę na coraz czę.ciej w obecnych czasach stosowaną metodę dziennikarstwa .ledczego, stosowaną także w tematach dotyczących ochrony .rodowiska.

Materiały wzbogacono także o problem wzmacniania układu immunologicznego przez szczepienia ochronne, jako że podczas konferencji stale działał .kącik profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto w Materiałach znalazła się bogato ilustrowana wkładka fotograficzna, ukazująca walory przyrodnicze Doliny Baryczy. Jest to efekt prac wykonanych podczas warsztatów fotograficznych młodzieży i nie tylko, które zawsze towarzyszą konferencji.

Reasumując, materiały IX Sympozjum będą cenną pomocą w pracy oświatowej, jak również są promocją i pamiątką z go.cinnego Sułowa.

dr Natalia Wanda Skinder
   

X Sympozjum - ?Edukacja dla zrównoważonego rozwoju?

Sympozjum odbyło się w sobotę 27. września 2008 roku w Gimnazjum w Sułowie k / Milicza na Dolnym Śląsku. Tematem wiodącym konferencji było „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

Sympozjum w obiektywie

Program Sympozjum

9.00 – 9.10 Uroczyste otwarcie - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie - Burmistrz Gminy Milicz

9.10 – 9.20 Impresje muzyczne, Patrycja Dobroszczyk, Aleksandra Dobroszczyk - Społeczne Ognisko Artystyczne „Mezzoforte” w Miliczu

Sesja plenarna - przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

9.20 – 9.40 10 lat Sympozjum w Sułowie Krystyna Gans, SD PTCh, Stowarzyszenie EKOS

9.40 – 10.00 Edukacja na polskich wyższych uczelniach dla zrównoważonego rozwoju - prof. dr hab. Władysław Walkowiak, Politechnika Wrocławska

10.00 – 10.15 Badania fizykochemiczne wód Doliny Baryczy - Agata Kozołup, XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu

10.15 – 10.30 Uroczyste otwarcie ogrodu dendrologicznego, wspólne zdjęcie

10.30 – 11.00 Przerwa (kawa, herbata)

11.00 – 11.15 Nowoczesne rozwiązania utylizacji odpadów elektronicznych - prof. dr hab. Włodzimierz Szczepaniak, Politechnika Wrocławska

11.15 – 11.25 Produkcja biogazu z płynnych odpadów organicznych - dr inż. Józef Cebula, Politechnika Wrocławska, PKE OD

11.25 – 11.35 Przerwa

11.35 – 11.50 Stan środowiska na Dolnym Śląsku - dr inż. Roman Śniady, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11.50 – 12.05 Szanse rozwoju turystyki w Dolinie Baryczy - Cezary Sierpiński, Stowarzyszenie Powiatów, Nadleśnictwo Milicz

12.05 – 12.15 Naruszanie bezpieczeństwa środowiskowego - Cezary Tajer, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

12.15 – 12.25 Przerwa

12.25 – 13.25 Sesja posterowa „Zagrożenia cywilizacyjne” - przewodnicząca: Krystyna Chmieleńska, Zbigniew Adamski, prezentacja 2-minutowa autorów posterów i zwiedzanie posterów, ocena i podsumowanie, rozdanie nagród i wyróżnień

13.30 – 14.00 Konferencja prasowa

12.30 – 14.00 Imprezy towarzyszące - przewodniczący sesji: Mirosława Baczkowska-Milian

 •     kącik profilaktyki zdrowotnej: badania przesiewowe w profilaktyce cukrzycy
 •     propozycje książek przyrodniczych i metodycznych dla nauczycieli
 •     zwiedzanie wystawy plakatów „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”
 •     zwiedzanie wystawy konkursowej „Zagrożenia cywilizacyjne”
 •     zwiedzanie wystawy plakatów projektu „Młody chemik eksperymentuje” realizowanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
 •     zwiedzanie wystawy fotograficznej
 •     zwiedzanie wystawy Programu GLOBE
 •     prezentacja produktów regionalnych
 •     zwiedzanie wystawy Salos Avanti Sułów, ORION ULKS Sułów, ZSP Milicz, Direct Milicz, Nadleśnictwa Żmigród, SK PTTK, Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej
 •     prezentacja dorobku szkoły
 •     prezentacja „Moje hobby” Zdzisława Mareckiego
 •     zwiedzanie galerii „Gościli u nas”

14.00 – 15.00 Obiad

15.00 – 17.00 Warsztaty edukacyjne w plenerze - przewodniczący sesji: Andrzej Romanowicz

15.00 Wyjazd autokarem na poszczególne ścieżki edukacyjne w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.

 •     zaprzęgi konne „Wokół stawów” - C. Tajer, M. Korol
 •     ścieżka rowerowa „Szlakiem osobliwości przyrodniczych” - J. Stasiewicz, M. Bilski - (trasa ok. 15 km) rowery do dyspozycji uczestników
 •     ścieżka fotoprzyrodnicza „Fotosnajperzy Doliny Baryczy” - K. Laskowicz, G. Panek, K. Turkowska, J. Soborowski
 •     ścieżka piesza „Ogrody i zielone weekendy w Sułowie” - M. Mrozowicka, E. Wybierała
 •     ścieżka kajakowa „Świat wodny Doliny Baryczy czyli kajakiem po Młynówce” - A. Romanowicz, H. Jankowska
 •     ścieżka piesza „Miłośnicy ornitologii” - E. Ranoszek, A. Snażyk
 •     ścieżka piesza „Elementy Programu GLOBE” - R. Ziębikiewicz, A. Wiatrak, I. Kocel
 •     ścieżka piesza „Wypoczynek na stawach” - M. Parysek-Łaban, B. Piosik
 •     ścieżka piesza „Tropem zwierząt” - A. Zelenay
 •     ścieżka piesza „Historyczny Sułów” - T. Rasała, M. Niedbała

17.15 – 18.15 Degustacja żywności regionalnej

18.15 – 19.00 Podsumowanie Sympozjum - przewodnicząca sesji: Krystyna Gans

 •     multimedialna prezentacja X Sympozjum
 •     prezentacja specjalnego wydania gazety redakcji „LUZAK Gimnazjalista”
 •     prezentacja wyników ankiety
 •     rozdanie certyfikatów za postery
 •     rozdanie nagród dla młodzieży za konkursy

19.00 Zakończenie Sympozjum

19.30 Koncert dla uczestników konferencji i społeczności lokalnej - Chór Maksymilianum Wrocław - Dom Kultury w Sułowie

XI. Sympozjum - Postawy proekologiczne - nowe wyzwania i możliwości

W dniu 27. września 2014 w Gimnazjum w Sułowie odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie EKOS w Sułowie XI. Sympozjum „Postawy proekologiczne - nowe wyzwania i możliwości”.

    Podsumowanie XI Sympozjum
    Podsumowanie XI Sympozjum - prezentacja
    Program XI Sympozjum
    XI Symozjum w obiektywie

Po dłuższej przerwie wznowiony został cykl konferencji naukowych o tematyce proekologicznej i edukacyjnej. W programie zaplanowano wykłady plenarne przygotowywane przez pracowników wyższych uczelni, sesje posterową dla nauczycieli i uczniów, prezentacje dorobku kultury regionalnej oraz projektów proekologicznych. Odbyły się również warsztaty edukacyjne w plenerach Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, m.in. w ośrodku agroturystycznym i hodowli konika polskiego w Ostoi k/Milicza. Uczestnicy mogli wziąć udział w ścieżkach edukacyjnych:

    zaprzęgi konne – „Fotosafari” - wokół stawów Doliny Baryczy
    rowerowej – „Szlakami osobliwości przyrodniczych”
    pieszej – „Miłośnicy ornitologii” - Ruda Milicka
    regionalnej – „Architektura krajobrazu Doliny Baryczy”
    fotograficznej – „Fotosnajperzy Doliny Baryczy”
    pieszej – „Program badawczy GLOBE w Dolinie Baryczy”
    kajakowej – „Flora i fauna Doliny Baryczy”

W trakcie Konferencji uczestnikom serwowane były specjały kuchni regionalnej z tradycyjnym karpiem na czele oraz proponowano inne atrakcje Doliny Baryczy. Nauczyciele i uczniowie zaprezentowali podczas sesji posterowej swój dorobek naukowy (zostanie on opublikowany w Materiałach Pokonferencyjnych XI. Sympozjum w Sułowie).

XI Symozjum w obiektywie

Podkategorie