Zakończenie działalności EKOS

Informujemy, że w czerwcu 2022 Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS zakończyło działalność

Komunikat

IX Sympozjum - Ekoenergetyka - dziś i jutro, tendencje rozwoju

Sympozja nt. .Postaw proekologicznych u progu XXI wieku. rozpoczęły się w roku 1999. Odbywały się corocznie w ostatnie soboty wrze.nia. I oto mamy już IX spotkanie naukowe.

Liczba .dziewięć. ma wyd.więk magiczny. W starożytnym Egipcie .9. oznaczała koniec jakiego. cyklu i początek następnego. A zatem .9. jest jak gdyby przedziałem rozgraniczającym. Czy tak się stało w przypadku IX Sympozjum w Sułowie?

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była .Ekoenergetyka . dzi. i jutro, tendencje rozwoju.. Zatem w Materiałach znajdują się artykuły o promieniowaniu jonizującym, bezpieczeństwie energetycznym, o bezinwestycyjnym oszczędzaniu energii, o biopaliwach itp. W czę.ci filozoficznej Sympozjum w tym rokudyskutowano o etyce mediów i stąd artykuł .Jak budzić ekologiczne sumienie?

Pojęcie .ekologicznego sumienia. wprowadzone przez prof. Aleksandrowicza próbowała wyja.nić Magdalena Bajer, ukazując procesy kształtowania się ekologicznych postaw ludzi mediów na przestrzeni lat i na tle sytuacji politycznej kraju. Autorka zwróciła uwagę na coraz czę.ciej w obecnych czasach stosowaną metodę dziennikarstwa .ledczego, stosowaną także w tematach dotyczących ochrony .rodowiska.

Materiały wzbogacono także o problem wzmacniania układu immunologicznego przez szczepienia ochronne, jako że podczas konferencji stale działał .kącik profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto w Materiałach znalazła się bogato ilustrowana wkładka fotograficzna, ukazująca walory przyrodnicze Doliny Baryczy. Jest to efekt prac wykonanych podczas warsztatów fotograficznych młodzieży i nie tylko, które zawsze towarzyszą konferencji.

Reasumując, materiały IX Sympozjum będą cenną pomocą w pracy oświatowej, jak również są promocją i pamiątką z go.cinnego Sułowa.

dr Natalia Wanda Skinder