Aminokwasy to elementarne składniki białek, enzymów, hormonów i antybiotyków peptydowych, glikopeptydów, wielu toksyn, alkaloidów oraz wielu innych produktów naturalnych.Aminokwasy to związki chemiczne, zawierające dwie grupy funkcyjne – zasadową grupę aminową oraz kwasową grupę karboksylową. Wszystkie aminokwasy poza grupami funkcyjnymi zawierają także atom wodoru i unikatowy dla siebie podstawnik. Podstawniki takie mogą stanowić różne grupy jak np. reszty alifatyczne, aromatyczne, heterocykliczne, grupa hydroksylowa, tiolowa, guanidynowa, czy też dodatkowa grupa aminowa bądź karboksylowa. Aminokwasy to związki amfoteryczne, czyli takie, które mogą reagować jak kwasy lub zasady, w zależności od środowiska reakcji w którym się znajdują. Dla przykladu w wodnym roztworze kwasowym jon obojnaczy aminokwasu zachowuje się jak zasada i przyłącza proton, zyskując ładunek dodatni i tworzac kation. Ładunek dodatni zlokalizowany jest na atomie azotu. Jeżeli aminokwas podda się dzialaniu pola elektrycznego, to analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kationów będzie poruszał się w kierunku katody. Warto jednak zaznaczyć, że już w wodnym roztworze zasadowym jon obojnaczy zachowuje się jak kwas, który podczas oddawania protonu zyskuje ładunek ujemny i tworzy anion. Cząsteczka aminokwasu przyjmuje ładunek ujemny, zlokalizowany na atomie tlenu w grupie karboksylowej. Kiedy aminokwasy umieszcza się w polu elektrycznym będą zachowywały się jak aniony i poruszały w kierunku anody. Dlatego też istotne jest istnienie takiej wartości pH dzięki której aminokwas znajdujący się w polu elektrycznym nie bedzie poruszal się w kierunku żadnej elektrody. Istnieje on wówczas pod postacią jonu obojnaczego. Wartość pH, przy której aminokwas bedzię występowal w przeważającej ilości jako jon obojnaczy w roztworze danego aminokwasu nazywa się punktem izoelektrycznym.